BRANDABC tilbyder følgende betingelser til vores leverandører.

  1. Fakturaindhold

Fakturaer udstedt til BRANDABC kan kun omhandle én sag eller aktiviteter i en  foruddefineret periode

Modtagne fakturaer SKAL være påført følgende

– Sags eller referencenummer

– Tydelig angivelse af hvilke datoer der er udført arbejde eller leveret varer

2. Krav til fakturaens udformning

Vi henviser til http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068789&chk=211712

Modtagne fakturaer SKAL overholde krav specificeret af SKAT

3. Priser

Alle priser tilbudt af leverandøren eller aftalt mellem parterne, anses for at være inklusive alle gebyrer. Herunder, men ikke begrænset til faktureringsgebyrer, ekspeditionsgebyrer, olie og miljøafgifter, samt transport og håndteringsgebyrer af enhver art

4. Modtagelse af fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog

Fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog modtages KUN på følgende måder

– Mailadresse: info@brandabc.dk

– Rekommanderet brev

Fremsendte dokumenter til info@brandabc.dk SKAL være i .pdf format

5. Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er løbende måned.

Fakturaer skal være BRANDABC økonomiafdeling i hænde senest den 20. i måneden. Fakturaer modtaget den 21. i måneden og derefter betragtes som modtaget inden den næstkommende 20. i måneden med tilsvarende betalingsbetingelser.

6. Modregning

BRANDABC er berettiget til at modregne ethvert krav i betalingen, som BRANDABC måtte få mod underentreprenøren. Dette hvad enten kravet vedrører en aktuel entreprise, andre entrepriser eller ethvert andet retsforhold parterne imellem. Modregning sker ved at BRANDABC modregner det fulde beløb i betalinger til underentreprenøren indtil et beløb svarende til kravets størrelse er modregnet.

7. Kreditnotaer

I de tilfælde hvor BRANDABC udbeder sig kreditnotaer vil de modsvarende fakturaer først blive betalte når kreditnotaer er modtagne.

8. Tilbagedaterede fakturaer

Bergmann Gruppen AS accepterer IKKE tilbagedaterede fakturaer. Forfaldsdato beregnes fra leverandørfakturaens modtagelsestidspunkt ifølge punkt 6. Betalingsbetingelser. Vi henviser til http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068789&chk=211712.

9. Forsikringscertifikater

Leverandører, der leverer mandskab til BRANDABC skal, på forlangende, fremsende gyldige forsikringscertifikater for følgende forsikringer;

• Erhvervs- og produktansvarsforsikring

• Arbejdsskadeforsikring

Manglende fremsendelse af certifikater vil medføre forsinkelse i betaling.

10. Arbejdets udførelse

Leverandøren skal udføre arbejdet udfra instruktioner givet af BRANDABC.

11. Promovering af leverandørens virksomhed

Såfremt der udføres arbejde hos BRANDABC’s kunder, eller deres kunder, er leverandøren forpligtet til at arbejdet udføres i BRANDABC’s navn.

Leverandøren må ikke promovere egen virksomhed, eller dennes ydelser og produkter for kunden.

12 Finanseringsselskaber

BRANDABC accepterer ikke at leverandører videresælger fordringer til 3. mand. BRANDABC afregner direkte med leverandøren

13. Rekvirenter

Nedenstående personer, er berettigede til at rekvirere ydelser og varer på vegne af BRANDABC

Kim Kousgaard Ulfkjær71 96 96 24kim@brandabc.dk

Ydelser og varer kan dog bestilles af andre medarbejdere, ved fremvisning af tydelig rekvisition.

Fakturaer indeholdende ydelser og varer rekvireret af andre personer, end ovenstående, og uden gyldig rekvisition vil ikke blive honoreret.

Med venlig Hilsen

Kim K. Ulfkjær, BRANDABC