Salgs og leveringsbetingelser 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder som vilkår for alle aftaler og leverancer fra BRANDABC, med mindre andet følger udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem BRANDABC og køber. Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept viger for bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, og er ikke at anse som skriftlig aftale i henhold til forudgående sætning. Disse salgs- og leveringsbetingelser er at anse som en integreret del af enhver aftale om køb og/eller levering fra BRANDABC til køber.

Tilbud, ordre, accept og annullation.

Købers ordrer og bestilling af enhver art er kun bindende for BRANDABC, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alene BRANDABC`s skriftlige ordrebekræftelse definerer omfang og indhold af den aftalte leverance. Tilbud fra BRANDABC, som ikke angiver en specifik acceptfrist, bortfalder automatisk, såfremt overensstemmende, skriftlig accept fra køber ikke er BRANDABC i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. For den leverede kvantitet forbeholdes en margin på +/- 10 % på det pr. linie specificerede kvantum, og en afvigelse på 10 % eller mindre er ikke at anse som en mangel. Aftaler om ændringer i, eller tillæg til, den oprindelige aftale er ikke bindende for BRANDABC uden skriftlig bekræftelse fra BRANDABC. Køber har ikke, udover hvad der fremgår af ufravigelige retsregler, mulighed for at annullere købet, medmindre dette skriftligt accepteres af BRANDABC. Hvis dette skriftligt accepteres af BRANDABC, skal køber betale BRANDABC et annullationsgebyr på 20 % af bestillingens værdi. Dog gælder specielle regler for kurser og uddannelse jfr. punktet herom

Kurser og uddannelse

Udover vores kursusbetingelser gælder følgende for afbestilling / udeblivelse fra kursus / uddannelse bestilt hos BRANDABC.

Annullation af kursus kan gebyrfrit ske indtil 60 dage før kursets afholdelse.

Annullation af kursus mellem 59 og 40 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 20 % af den samlede kursuspris.

Annullation af kursus mellem 39 og 30 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 25 % af den samlede kursuspris.

Annullation af kursus mellem 29 og 20 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 30 % af den samlede kursuspris.

Annullation af kursus mellem 19 og 10 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 40 % af den samlede kursuspris.

Annullation af kursus mellem 9 og 5 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 50 % af den samlede kursuspris.

Annullation af kursus mellem 4 og 2 dage før kursets afholdelse, medfører et gebyr på 60 % af den samlede kursuspris.

Ved annullation af kursus dagen før, eller på kursusdagen, betales hele kursusprisen.

Såfremt BRANDABC har direkte udgifter til f.eks. lokaler, forplejning eller andet i forbindelse med annulleret kursus, er BRANDABC berettiget til at viderefakturere denne udgift udover de ovennævnte kursusgebyrer.

Ved kurser der strækker sig over 2 dage eller mere, beregnes kursets afholdelse fra 1. kursusdag.

Annullationsgebyret beregnes fra den dato, hvor annullationen er BRANDABC i hænde. Annulationer der fremsendes på e-mail eller på anden måde elektronisk, skal være BRANDABC i hænde senest kl. 16 for at være rettidig. Modtaget annullationen efter kl. 16 beregnes gebyret fra næstkommende hverdag.

Udeblivelse fra kurser.

Såfremt en kursist udebliver fra et åbent kursus (Kursus hvor kursisterne afregner kontant med instruktøren), forbeholder BRANDABC sig retten til at fremsende faktura på kursusprisen, samt et administrationsgebyr på kr. 150,-

En kursist anses for udeblevet når denne ikke har indfundet sig på kursusadressen, senest 15 minutter efter kursets starttidspunkt.

Såfremt en kursist bortvises fra et kursus, grundet dennes opførsel, handlinger eller udtalelser, gælder følgende. Instruktøren har til enhver tid ret til at bortvise en kursist, hvis dennes opførsel, handlinger eller udtalelser skader a) Formålet med kurset. b) Generer, eller på anden måde forulemper medkursister c) Virker truende overfor BRANDABC’s personale. c) Ved kursusstart møder påvirket af alkohol eller euriforserende stoffer. d) Møder op med tømremænd eller lign. der kan sidestilles med påvirkning.

Såfremt en kursist er uenig i bortvisningens rigtighed, kan der efterfølgende fremsendes en skriftlig klage til BRANDABC. Klagen behandles af instruktørens foresatte. Såfremt klager får medhold i klagen, tilbydes et nyt kursus uden gebyr.

En kursist der er bortvist fra et kursus, kan ikke kræve kursusgebyret refunderet.

Priser.

Med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, gælder prisen ab lager, excl. emballage, moms og andre afgifter. Prisen angives i DKK. Prisregulering sker efter forudgående skriftlig underretning til køber med angivelse af reguleringsdato. Dog vil stigninger i udenlandske, danske eller EU myndigheders skatter og afgifter, indgreb i prisdannelsen samt stigninger i eksterne omkostninger, der ikke er under BRANDABC`s kontrol, kunne pålignes køberen uden varsel.

Levering.

Med mindre andet er udtrykkeligt skiftligt aftalt, sker al levering ab BRANDABC`s lager, uanset om BRANDABC i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Således bærer køber fra det aftalte leveringstidspunkt risikoen for skader på de leverede varer, der er forsaget af hændelige begivenheder. Leveringsbetingelserne fastsættes efter den til enhver tid gældende udgave af INCO-terms. Alle leveringstider er uforbindende, og i intet tilfælde ydes erstatning for tab opstået som følge af forsinket levering. Leveringstiden regnes fra den dag alle spørgsmål vedrørende udførelsen af ordren er klarlagt, og denne er definitivt skriftligt bekræftet af BRANDABC. Annullering af en ordre som følge af forsinket levering, kan kun anerkendes efter forudgående skriftlig aftale herom.

Betalingsbetingelser.

Med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter at produkterne har forladt vores lager. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på BRANDABC, herunder tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af BRANDABC. Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har BRANDABC ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem disse. BRANDABC kan ved manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne endvidere kræve, at ethvert udestående beløb forfalder til betaling straks. Ved forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med 15 % pr. påbegyndt måned. Efter 01-08-2014 vil enhver faktura til erhvervsdrivende, som ikke er indbetalt på kontoen rettidigt, udløse et gebyr på 300 kr., som opkræves på den første rykkerskrivelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1244 fra den 18.12.2012.

Ejendomsforbehold.

Ejendomsretten til de leverede varer og ydelser tilkommer BRANDABC og overgår først til køberen, når den fulde købesum med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til BRANDABC eller til den, BRANDABC har transporteret sin ret. Ved omdannelse eller bearbejdning af varerne opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand, svarende til den oprindelige værdi ved salget.

Reklamations- og undersøgelsespligt.

Det påhviler køber senest ved modtagelsen af varen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen stemmer overens med det aftalte. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der måtte være konstateret, eller burde være konstateret, ved en sådan undersøgelse. Reklamationer skal fremsættes skriftligt, ske straks ved konstateringen af manglen, og indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed og de fejl, som BRANDABC eller BRANDABC`s folk måtte have gjort sig skyldige i. Endvidere skal der oplyses relevant fakturanummer, følgeseddelnummer og anden mærkning af varen henholdsvis pallen. Såfremt køber ikke straks reklamerer over en mangel, der er, eller burde være, konstateret, kan køber ikke senere påberåbe sig manglen. Ved reklamationer over mangler forbeholder BRANDABC sig ret til at foretage kontrol på skadesstedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før der tages stilling til afhjælpning af mangler. Hvis BRANDABC har konstateret, at det leverede er behæftet med mangler har BRANDABC ret til enten at afhjælpe manglerne eller at omlevere, jf. afsnit om Garanti og afhjælpning nedenfor. En sådan afhjælpning eller omlevering skal ske inden rimelig tid.

Garanti og afhjælpning.

BRANDABC forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved BRANDABC`s leverance, som skyldes fejl eller mangler i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med sin reklamations- og undersøgelsespligt. Afhjælpning af mangler ved varer sker i form af omlevering af tilsvarende varer og med tilsvarende kvantum. Køberen ikke kan kræve købet hævet som følge af manglen, ligesom køberen er forpligtet til at give BRANDABC adgang til afhjælpning til aftalt tid. Returnering kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale. Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale omfatter BRANDABC`s garanti og afhjælpning alene mangler, som køberen har reklameret over under iagttagelse af sin reklamations- og undersøgelsespligt, og inden udløbet af 12 måneder fra datoen for BRANDABC`s levering til køberen.

Ansvarsbegrænsning.

Udover den ovenfor nævnte garanti og afhjælpning påtager BRANDABC sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, ligesom køberen ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, ombytning eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af manglen. BRANDABC er alene ansvarlig for skade forvoldt ved denne leverede ydelse, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af BRANDABC. BRANDABC er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt avance og andre indirekte skader og/eller tab, ligesom et erstatningskrav overfor BRANDABC aldrig kan overstige fakturabeløbet for den solgte vare. BRANDABC er ikke ansvarlig for skader forvoldt af tredjemand, f.eks. ved frembringelse af varen til køber. BRANDABC`s ansvar for skade på person eller ting kan ikke overstige 4 mil. DKK inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning BRANDABC måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde BRANDABCskadesløs i samme omfang, som BRANDABC`s ansvar er begrænset som ovenfor nævnt.

BRANDABC er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab, medmindre andet følger af ufravigelige retsregler om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning for en produktskade, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen og BRANDABC er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af BRANDABC`s varer.

Force Majeure.

BRANDABC er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, offentlige myndigheders indgreb, ildsvåde, strejke, lockout og eksportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen anden årsag, der ligger udenfor BRANDABC`s kontrol, og som vil kunne forsinke eller forhindre fremstillingen eller leveringen af BRANDABC`s ydelse. I sådanne tilfælde udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den dertil udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Særlige betingelser for kunder, der også fungerer som leverandører til BRANDABC

Såfremt en kundeleverandør, leverer varer eller ydelser til BRANDABC går følgende forud for kundeleverandørens egne handelsbetingelser, med mindre andet er aftalt mellem BRANDABC og kundeleverandøren. Kundeleverandøren accepterer ved leverancen af produkter eller ydelser til BRANDABC, at disse leverandørbetingelser, går forud for dennes egne handelsbetingelser.

  • Fakturering sker med minimum 14 dages betalingsbetingelser
  • BRANDABC honorerer ikke kompensationsgebyrer
  • BRANDABC er til enhver tid berettiget til at tilbageholde betalinger til kundeleverandøren, såfremt denne har ubetalte fordringer hos BRANDABC.
  • TIlbageholdelsesretten gælder også fordringer overtaget fra 3. mand, i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, opkøb eller lign.

Transport af rettigheder.

BRANDABC er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Lovvalg og værneting.

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Gyldighed

Denne udgave (15-05-2017) annullerer alle tidligere udgaver af BRANDABC’s salgs- & leveringsbetingelser.